Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Obec Lehota pod Vtáčnikom ako prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov

Obec Lehota pod Vtáčnikom má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a má vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu na ochranu osobných údajov.

Poskytnutie informácií a oznámení v zmysle čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“)

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 bod 1 písm. a) GDPR

Prevádzkovateľom osobných údajov fyzických osôb je obec Lehota pod Vtáčnikom  so sídlom Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom IČO 00318256.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby v zmysle čl. 13 bod 1 písm. b) GDPR

Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov, na ktorú je možné kedykoľvek sa obrátiť ústne alebo písomne na adresu obec Lehota  pod Vtáčnikom, Jozef Mendel, Nám. SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, tel. č. 046 5469 101.

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania v zmysle čl. 13 bod 1 písm. c) GDPR

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb pri výkone verejnej moci v informačných systémoch verejnej správy v jeho správe alebo vo vlastných informačných systémoch za účelom zabezpečenia základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend samosprávy mesta podľa osobitných právnych predpisov alebo za účelom splnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme.

Právnym základom k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb prevádzkovateľom sú v zmysle čl. 6 bod 1 GDPR udalosti:
a) keď dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
b) keď spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
c) keď spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
d) keď spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
e) keď spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje fyzických osôb v zmysle GDPR pred znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím alebo zverejnením.

Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov v zmysle čl. 13 bod 1 písm. e) GDPR

Prevádzkovateľ v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov poskytuje osobné údaje fyzických osôb tretím príjemcom, ktorými sú orgány verejnej moci (Prezident Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Vláda Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR, prokuratúra, súdy, zdravotné poisťovne a pod. ).

Osobné údaje získané od dotknutých fyzických osôb na základe ich súhlasu alebo spracúvané v zmluve, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba prevádzkovateľ neposkytuje tretím príjemcom.

Informácia, či prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií v zmysle čl. 13 bod 1 písm. f) GDPR

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje fyzických osôb do tretích krajín ani žiadnej medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov a kritériá na jej určenie v zmysle čl. 13 bod 2 písm. a) GDPR

Osobné údaje fyzických osôb, ktoré prevádzkovateľ v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov poskytuje tretím príjemcom, ktorými sú orgány verejnej moci, uchováva v zmysle vnútorného predpisu mesta Registratúrny poriadok a registratúrny plán obce Lehota pod Vtáčnikom.

Osobné údaje získané od dotknutých fyzických osôb na základe ich súhlasu alebo spracúvané v zmluve, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, prevádzkovateľ  uchováva nepretržite počas doby platnosti súhlasu, resp. platnosti zmluvy. Po ukončení platnosti zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na obdobie vyžadované osobitnými právnymi predpismi.

Poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 13 bod 2 písm. b), c) a d), ako aj čl. 15 až 22 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa a požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
 • Dotknutá osoba má v prípade, ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe jej súhlasu so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Dotknutá osoba má v prípade, ak sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov uskutočňuje na základe jej výslovného súhlasu so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, telefón 08/323 132 14, e-mail: ochrana@pdp.gov.sk.
 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GPDR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
 • Dotknutá osoba má právo, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, na bezodkladné oznámenie týchto skutočností prevádzkovateľom.

 

Spoločnosť WEBY GROUP zabezpečuje uloženie dát podľa bezpečnostného projektu.

Údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

 • Registrácia úžívateľov za účelom odoberania infomailov Email hlásnik, odosielaných zo systému WEBY PORTÁL správcom portálu
 • Registrácia užívateľov za účelom odoberania SMS správ - SMS hlásnik
 • Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií

Email hlásnik

Pre odber infomailov sú povinné 2 údaje (pokiaľ ich inak nestanový sám správca webového sídla, čiže obec alebo mesto):

 1. užívateľské meno (nemusí byť totožné so skutočným menom registrujúceho sa)
 2. heslo

Vyplnenie týchto údajov je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
V prípade, že registrujúci sa vyplní aj ďalšie údaje o svojej osobe, vypĺňa tieto údaje dobrovoľne a tým zároveň prejavuje súhlas s uložením týchto údajov na serveri.

SMS hlásnik

Pre odber sms informácií sa vypĺňajú nasledovné informácie:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Heslo
 • Potvrdenie hesla

Tieto povinné položky je potrebné vyplniť pre správne overenie SMS informácií a užívateľ tieto údaje vypĺňa dobrovoľne a bez nátlaku. Údaje slúžia len na účely SMS hlásnika, nie sú poskytované tretím stranám a nie je možné s nimi inak manipulovať. Spoločnosť WEBY GROUP má v rámci bezpečnosti a ochrany osobných dát vypracovaný a schválený bezpečnostný projekt na uskladnenie dát na svojích serveroch, čím je zabezpečená ich ochrana.

Pre efektívnu prácu s webovou stránkou, použiteľnosť aplikácií, formulárov, pre výkonné potreby webového sídla sa zazmamenávajú:

 1.  IP (Internet Protocol) adresy registrovaných užívateľov, pokiaľ majú pridelenú IP adresu
 2. dátum a čas, kedy sa zaregistrovaný užívateľ prihlásil cez webové rozhranie

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookie súbory

Cookie je krátky textový súbor, ktorý sa ukladá do internetového prehliadača z navštívených webových stránok. Umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve. Nasledujúca návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a efektívnejšie..
Definícia Cookie vo Wikipédií
 

Na našich stránkach používame súbory cookie, aby sme skvalitnili naše služby.
Pozeraním našich stránok súhlasíte s používaním týchto súborov.
Súbory cookie môžete používať alebo zmazať podľa uváženia nastavením svojho internetového prehladača. Podrobnejší návod je uvedený nižšie.


Ako používame súbory cookie

Súbory cookie, ktoré používame na našich stránkach sú „krátkodobé“ (po vypnutí prehliadača sa automaticky vymažú) a „dlhodobé“ (ostávajú uložené v prehliadači aj po vypnutí počítača.) Dlhodobé obsahujú nastavenia používateľa. Slúžia na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne na štatistické alebo reklamné účely.


Ako odmietnete používanie súborov cookie

Odmietnutie používania súborov cookie je možné nastaviť vo Vašom internetovom prehliadači. Podľa toho, aký prehliadač používate, pozrite si spôsob nastavenia ukladania súborov cookies:

     - Pre prehliadač Chrome
     - Pre prehliadač Firefox
     - Pre Internet Explorer
     - Pre Android

Účinný nástroj pre správu súborov cookie nájdete aj na http://www.youronlinechoices.com/sk/

webygroup
ÚvodÚvodná stránka