Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločný obecný úrad

Obecné zastupiteľstvo v Lehote pod Vtáčnikom uznesením č. 35/11/2002 odsúhlasilo uzatvorenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Novákoch na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obec. Ide o nasledovné oblasti :

 • výkon štátnej správy vo veciach stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Výkon štátnej správy podľa odseku 3 § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


Do pôsobnosti patria obce :

Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Kamenec pod Vtáčnikom, Kostolná Ves, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Oslany, Podhradie, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Temeš, Valaská Belá, Zemianske Kostoľany.


 

Stavebný úrad 

Ing. Erika Sigotská

číslo dverí 25

tel.: 0940/636 405
e-mail: erika.sigotska@novaky.sk

 

Opatrovateľská služba

Mgr. Petra Sládkayová

číslo dverí 21

tel.: 0905/486 689

e-mail: sousocialne@novaky.sk


 

Školský úrad

PaedDr.  Mária Grmanová

tel.: 421 948 117 278
e-mail: maria.grmanova@novaky.sk

 

Adresa: Nám. SNP 174/23, 972 71  Nováky

 

 


 
Úradné hodiny
  obedná prestávka 
Pondelok8,00 - 12,0012,00 - 13,0013,00 - 15,00
Utorok nestránkový deň 
Streda8,00 - 12,0012,00 - 13,0013,00 - 15,30
Štvrtok nestránkový deň 
Piatok8,00 - 11,30  

Stavebný úrad:

 • zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona
 • vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby; o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, zmenu územného rozhodnutia, predlžuje platnosť uvedených rozhodnutí
 • vydáva stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenu v užívaní stavby, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, nariadenie údržby stavby, nariadenie nevyhnutných úprav, odstránenie stavby, dodatočné povolenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác, nariadenie vypratania stavby.
 • Poverení pracovníci vykonávajú funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona
 • sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa stavebného zákona, stavebného povolenia
 • prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa stavebného zákona
 • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
 • vykonáva vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa stavebného zákona
 • v konaniach uskutočňovaných v zmysle stavebného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov, vydáva záväzné stanoviská pre dotknuté orgány podľa stavebného zákona
 • vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie:
 • vykonáva konanie a vydáva stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie a účelovej komunikácie, ohlasovanie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, vykonáva konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavbu miestnej a účelovej komunikácie, prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení cestného zákona, v konaniach uskutočňovaných v zmysle cestného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov.

 

Opatrovateľská služba:

 • domáca opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je na základe posudkovej činnosti a vydaného právoplatného rozhodnutia odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, podľa prílohy č. 3 zákonač. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Domácou opatrovateľskou službou sa poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov
  na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec.
 • Domáca opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 15,00 hodiny, prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými obec uzatvára pracovnú zmluvu. v hodinách.

 

Školský prad:

 • odborné a poradenské činnosti na úseku školstva.

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka