Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Zuzana Hajsterová

Ing.  Zuzana Hajsterová

hlavná kontrolórka obce

Osobné údaje
Meno a priezvisko Ing. Zuzana Hajsterová
Adresa Záhradná 457/15
97242 Lehota pod Vtáčnikom
Telefón
E-mail zhajsterova@gmail.com
Dátum narodenia 4.5.1966

Vzdelanie
1984-1988 Vysoká škola ekonomická v Bratislave
Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
1980-1984 Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi
1972-1980 Základná škola v Novákoch

Pracovné skúsenosti
od roku 1994 Mestský úrad Nováky
Vedúca ekonomického oddelenia
1991-1994 Obvodný úrad V Novákoch
Vedúca finančného referátu
1988-1991 Okresný úrad Prievidza
Referent plánovacieho oddelenia

Počítačové znalosti
Internet(e-mail,www) bežný užívateľ
Microsoft Word stredne pokročilý
Microsoft Excel stredne pokročilý
Program KORVIN rozpočet, účtovníctvo, dane a poplatky

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk materinský jazyk
Nemecký jazyk stredne pokročilý
Ruský jazyk pokročilý

Záujmy a záľuby
Kultúra, literatúra, šport – lyžovanie, plávanie. 

 

 

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obec si môže zriadiť funkciu hlavného kontrolóra. Ten je súčasťou obecného úradu. O postavení a úlohách hlavného kontrolóra hovorí aj štatút obce z roku 2011 v čl. 40.


Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.


Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola dodržiavania VZN vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce....

 

Okrem samotnej kontrolnej činnosti vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Svoju činnosť plánuje podľa plánu prerokovaného v obecnom zastupiteľstve, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to obecné zastupiteľstvo požiada. O výsledkoch kontroly predkladá správy priamo obecnému zastupiteľstvu. 


Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach obecných komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 


 

Plány kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
 plan_kontrolnnej_cinnosti_HK_na_I_polrok_2019.pdf (267.2 kB) (267.2 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
 Plan_kontrolnej_cinnosti_ II. polrok 2018 HK.pdf (266.8 kB) (266.8 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2018
 Plan_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky.pdf (286.2 kB) (286.2 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2016
 Plan_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_obce_na_rok_2016.pdf (189.2 kB) (189.2 kB)

Plán kontrol HK na rok 2015
 Plan_kontrol_HK_na_rok_2015.pdf (129.1 kB) (129.1 kB)

Položky 1-10 z 31

Materiály, ktoré predkladá hlavná kontrolórka obce

Zápis z kontroly preplácania nákladov za pohonné hmoty 1/18-1/19
 Zapis_z_kontroly_preplacania_nakladov_za_pohonne_hmoty.pdf (200.2 kB) (200.2 kB)

Zápis z kontroly FIN:M.O.S.
 Zapis_z_kontroly_FIN.M.O.S..pdf (214.8 kB) (214.8 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
 Spravoa_o_kontrolnej_cinnosti_HK_za_rok_2018.pdf (296.7 kB) (296.7 kB)

Zápis zo šetrenia úlohy "Kontrola použia finančných prostriedkov obce poskytnutých športovým a ostatným záujmovým organizáciám
 HK_Zapis_zo_setrenia_ulohy-Kontrola_pouzitia_financnych_prostriedkov_obce_poskytnutych_sportovym_a_ostatnym_zaujmovym_organizaciam.pdf (202.3 kB) (202.3 kB)

Zápis z kontroly povinne zverejňovaných informácií
 HK_Zapis_z_kontroly_povinne_zverejnovanych_informacii.pdf (254.5 kB) (254.5 kB)

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lehota pod Vtáčnikom za II polrok 2017
 Správa o činnosti HK II. polrok 2017 lehota.pdf (292.3 kB) (292.3 kB)

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_rok_2015.pdf (685.3 kB) (685.3 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za 1-3/2016
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_plneniu_rozpoctu_obce_za_1-3_2016.pdf (198.6 kB) (198.6 kB)

Príloha k správe z kontroly č. 6
 Priloha_k_sprave_z_kontroly_c_6.pdf (22.9 kB) (22.9 kB)

Správa z kontroly č. 6
 Sprava_z_kontroly_c_6.pdf (356.9 kB) (356.9 kB)

Položky 1-10 z 31
webygroup
ÚvodÚvodná stránka