Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Zuzana Hajsterová

Ing.  Zuzana Hajsterová

hlavná kontrolórka obce

Osobné údaje
Meno a priezvisko Ing. Zuzana Hajsterová
Adresa Záhradná 457/15
97242 Lehota pod Vtáčnikom
Telefón
E-mail zhajsterova@gmail.com
Dátum narodenia 4.5.1966

Vzdelanie
1984-1988 Vysoká škola ekonomická v Bratislave
Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
1980-1984 Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi
1972-1980 Základná škola v Novákoch

Pracovné skúsenosti
od roku 1994 Mestský úrad Nováky
Vedúca ekonomického oddelenia
1991-1994 Obvodný úrad V Novákoch
Vedúca finančného referátu
1988-1991 Okresný úrad Prievidza
Referent plánovacieho oddelenia

Počítačové znalosti
Internet(e-mail,www) bežný užívateľ
Microsoft Word stredne pokročilý
Microsoft Excel stredne pokročilý
Program KORVIN rozpočet, účtovníctvo, dane a poplatky

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk materinský jazyk
Nemecký jazyk stredne pokročilý
Ruský jazyk pokročilý

Záujmy a záľuby
Kultúra, literatúra, šport – lyžovanie, plávanie. 

 

 

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obec si môže zriadiť funkciu hlavného kontrolóra. Ten je súčasťou obecného úradu. O postavení a úlohách hlavného kontrolóra hovorí aj štatút obce z roku 2011 v čl. 40.


Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.


Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola dodržiavania VZN vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce....

 

Okrem samotnej kontrolnej činnosti vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Svoju činnosť plánuje podľa plánu prerokovaného v obecnom zastupiteľstve, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to obecné zastupiteľstvo požiada. O výsledkoch kontroly predkladá správy priamo obecnému zastupiteľstvu. 


Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach obecných komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 


 
Položky 1-5 z 6

Plán práce na rok 2019

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019
 plan_kontrolnnej_cinnosti_HK_na_I_polrok_2019.pdf (267.2 kB) (267.2 kB)

Plán práce na rok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
 Plan_kontrolnej_cinnosti_ II. polrok 2018 HK.pdf (266.8 kB) (266.8 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2018
 Plan_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky.pdf (286.2 kB) (286.2 kB)

Plány kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017
 Plan kontrolnej činnosti II.polrok 2017 HK.pdf (315.5 kB) (315.5 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2016
 Plan_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_obce_na_rok_2016.pdf (189.2 kB) (189.2 kB)

Položky 1-5 z 6
Položky 1-10 z 26

Materiály, ktoré predkladá hlavná kontrolórka obce

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lehota pod Vtáčnikom za II polrok 2017
 Správa o činnosti HK II. polrok 2017 lehota.pdf (292.3 kB) (292.3 kB)

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_rok_2015.pdf (685.3 kB) (685.3 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za 1-3/2016
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_plneniu_rozpoctu_obce_za_1-3_2016.pdf (198.6 kB) (198.6 kB)

Príloha k správe z kontroly č. 6
 Priloha_k_sprave_z_kontroly_c_6.pdf (22.9 kB) (22.9 kB)

Správa z kontroly č. 6
 Sprava_z_kontroly_c_6.pdf (356.9 kB) (356.9 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_navrhu_rozpoctu_obce_na_rok_2016.pdf (200.1 kB) (200.1 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za 1-9/2015
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_plneniu_rozpoctu_obce_za_1-9_2015.pdf (200.1 kB) (200.1 kB)

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014
 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_HK_za_rok_2014.pdf (759.8 kB) (759.8 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za I. polrok 2015
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_plneniu_rozpoctu_obce_za_I_polrok_2015.pdf (434.9 kB) (434.9 kB)

Správa z kontroly - Kontrola faktúry 130/2015, refakturácia materiálu a tovaru faktúrou OPS 2014116
 Sprava_z_kontroly_Kontrola_faktury_130-2015_refakturacia_materialu_a_tovaru_fakturou_OPS_2014-116.pdf (48.1 kB) (48.1 kB)

Položky 1-10 z 26
webygroup
ÚvodÚvodná stránka