Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie

Spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 
 

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. 
 

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce. 


Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby: obecnú radu, komisie a iné dočasne výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

Organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom zabezpečuje obecný úrad.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka