Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva, matrika

Evidencia obyvateľstva

Ohlasovňa pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 


Vybavuje

Helena Kurnasová, matrikárka
tel.: 046/546 91 15, mobil: 0902 967 595
e-mail: helena.kurnasova@lehotapodvtacnikom.sk


Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu:

 • Občiansky preukaz
 • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného so spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa


Potvrdenie o trvalom pobyte:

 • Občiansky preukaz
 • správny poplatok - 5,00 € (platba v hotovosti do pokladne)
 • Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa


Zrušenie trvalého pobytu:

 • Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 • Občiansky preukaz
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti - nie starščí ako 3 mesiace
 • trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

 


 

Matrika

Vydanie matričného dokladu: 

 • Žiadosť /
 • Občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 5,00 € v hotovosti
 • Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje


Uzavretie manželstva: 

 1. Rodný list
 2. Doklad o štátnom občianstve
 3. Potvrdenie o pobyte
 4. Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 5. Doklad o rodnom čísle.
 6. Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky. 
 7. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
 • Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.


Zápis do knihy úmrtí: 

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
 • Občiansky preukaz zosnulého
 • Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
 • Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí  – 5,00 €

 
Osvedčenie podpisu: 

 • Občan sa musí dostaviť osobne
 • Občiansky preukaz
 • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
 • Správny poplatok – 2,00 €

 
Osvedčenie listiny: 

 • Originál listiny
 • Správny poplatok  – 2,00 € za jednu stranu


Výpis a odpis z registra trestov 

 • Žiadosť o výpis alebo odpis z RT (originálne tlačivo  na obecnom úrade)
 • Občiansky preukaz alebo iný doklad (cestovný pas a originál rodného listu)
 • Kolková známka v hodnote 4,00 € a  správny poplatok  1,50 €
 • Vybavenie žiadosti: 2-3 týždne
  (odpis registra trestov je dostupná v režime na počkanie na najbližšej pošte Nováky, Bojnice, Handlová, Dolné Vestenice, Bojnice, Prievidza pošta 3,4,6)


Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • ak ide o zmenky.

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka