Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Zuzana Hajsterová

Ing.  Zuzana Hajsterová

hlavná kontrolórka obce

Osobné údaje
Meno a priezvisko Ing. Zuzana Hajsterová
Adresa

Telefón
E-mail zhajsterova@gmail.com
Dátum narodenia

Vzdelanie
1984-1988 Vysoká škola ekonomická v Bratislave
Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
1980-1984 Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi
1972-1980 Základná škola v Novákoch

Pracovné skúsenosti
od roku 1994 Mestský úrad Nováky
Vedúca ekonomického oddelenia
1991-1994 Obvodný úrad V Novákoch
Vedúca finančného referátu
1988-1991 Okresný úrad Prievidza
Referent plánovacieho oddelenia

Počítačové znalosti
Internet(e-mail,www) bežný užívateľ
Microsoft Word stredne pokročilý
Microsoft Excel stredne pokročilý
Program KORVIN rozpočet, účtovníctvo, dane a poplatky

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk materinský jazyk
Nemecký jazyk stredne pokročilý
Ruský jazyk pokročilý

Záujmy a záľuby
Kultúra, literatúra, šport – lyžovanie, plávanie. 

 

 

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obec si môže zriadiť funkciu hlavného kontrolóra. Ten je súčasťou obecného úradu. O postavení a úlohách hlavného kontrolóra hovorí aj štatút obce z roku 2011 v čl. 40.


Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.


Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola dodržiavania VZN vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce....

 

Okrem samotnej kontrolnej činnosti vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Svoju činnosť plánuje podľa plánu prerokovaného v obecnom zastupiteľstve, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to obecné zastupiteľstvo požiada. O výsledkoch kontroly predkladá správy priamo obecnému zastupiteľstvu. 


Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach obecných komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka