Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte v Lehote pod Vtáčnikom

Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetkuVytlačiť
 

erb obce.png

Obec Lehota pod Vtáčnikom v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve obce Lehota pod Vtáčnikom nachádzajúce sa v v priestoroch budovy združeného objektu 5000, súp. č. 35/5 na Námestí SNP v Lehote pod Vtáčnikom, k.ú. Lehota pod Vtáčnikom, parela č. 2117/50 a 2117/5 evidovaných na LV č. 1, k.ú. Lehota pod Vtáčnikom o rozlohe 463 m2 - skladové priestory.

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť na Obecný úrad, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP skladové priestory - neotvárať" najneskôr do 15.10.2019.

Ponuka musí obsahovať:

- účel využitia nebytového priestoru,

- výšku nájmu na m2 a rok,

- požadovanú dobu nájmu,

- identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo u právnickej osoby a IČO, telef. kontakt, mail).


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka