Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte v Lehote pod Vtáčnikom

Farma Slniečko- Lehota pod Vtáčnikom- Stanovisko obce k zámeruVytlačiť
 

ilustračné fotoInformácia z rokovania k navrhovanej činnosti Farma Slniečko  - Lehota pod Vtáčnikom na Okresnom úrade zo dňa 15.1.2019.

Vážení spoluobčania.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania zistil závažné pripomienky, v ktorých dotknutá verejnosť, obec a orgány štátnej správy poukázali okrem iného na zvýšenie množstva vypúšťaných odpadových vôd, zvýšenie zaťaženia poľnohospodárskej pôdy dusíkom, zvýšenie množstva emisií amoniaku a iné možné negatíva vyplývajúce z navrhovanej činnosti Farma Slniečko – Lehota pod Vtáčnikom, ktoré si vyžadujú dôkladne posúdenie predloženého zámeru a preto ako príslušný orgán štátnej správy svojim rozhodnutím č. OU-PD-OSZP-2018/014644-03 zo dňa 20. 12. 2018 rozhodol podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Následne naša obec dňa 07. 01. 2019 obdŕžala od Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie  pozvanie na prerokovanie dňa 15. 01. 2019 návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti Farma Slniečko – Lehota pod Vtáčnikom za účelom podrobnejšieho  prerokovania stanovísk, vrátane požiadaviek a pripomienok s ich určením v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti na životné prostredie s tým, že budú predmetom ďalšieho konania podľa § 30 zákona o posudzovaní.

V rámci tohto prerokovania som sa ako zástupca obce spolu s ostatnými prítomnými účastníkmi oboznámil s vyjadreniami spoločnosti POĽNO VTÁČNIK, a.s. (ďalej len navrhovateľ) k pripomienkam obce, o ktorých Vás touto cestou chcem informovať:

Na prvú pripomienku obce, že v súčasnosti je v územnom pláne obce predmetná lokalita navrhovaná na poľnohospodárske účely, využitie s kultúrou TTP – navrhovateľ akceptuje zákonnú podmienku, že predložený zámer Farma Slniečko musí byť v súlade s územným plánom obce, ktorý po navrhovaných zmenách a doplnení a po všeobecnej diskusií verejnosti v rámci obce bude predmetom schvaľovania v najvyššom orgáne obce a to v obecnom zastupiteľstve.

 

V druhej pripomienke obec žiadala o posudzovanie vplyvov na životné prostredie a zároveň o rešpektovanie pripomienok príslušných orgánov, organizácií, ako aj občanov obce Lehota pod Vtáčnikom – navrhovateľ akceptuje pripomienky orgánov a organizácií, ako aj občanov, ktoré budú riešené v ďalšom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a oprávnené pripomienky budú premietnuté do podmienok povolenia činnosti.

V tretej pripomienke obec žiadala v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie venovať pozornosť nakladaniu s odpadovými vodami a odborne posúdiť dostatočnosť postupov uvedených na str. 47,48 zámeru, hlavne posúdiť dostatočnosť objemu záchytných zariadení odpadových vôd z výroby a maštalí – navrhovateľove stanovisko bolo vyhodnotené ako nedostatočné a preto obec trvala na pôvodnej pripomienke s jej zaradením do návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti Farma Slniečko – Lehota pod Vtáčnikom, aby ich zohľadnil pri hodnotení navrhovanej činnosti a vypracovaní správy o hodnotení.

Vážení spoluobčania,

chcem Vás touto cestou ubezpečiť, že toto absolvované konanie nebolo v žiadnom prípade konaním povoľovacím, ale len konaním posudzovacím s určením rozsahu hodnotenia zámeru  za účelom odborného posúdenia.  Navrhovateľ (POĽNO VTÁČNIK, a.s.) bude povinný v správe o hodnotení podložiť potrebné štúdie, posúdenia, posudky, ktoré preukážu, že realizácia navrhovanej činnosti nespôsobí nadmerné zhoršenie faktorov životného prostredia v dotknutom území a jeho okolí (vplyv na hydrogeologické pomery, na vody povrchové a podzemné, vplyv na ovzdušie, vplyv na dopravu, vplyv na faunu a flóru a iné). Rozsah hodnotenia je jedným z najdôležitejších krokov procesu posudzovania, ktorého účelom je zabezpečiť komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, vrátane porovnania s jestvujúcim stavom v mieste jej vykonávania a v oblasti jej predpokladaného vplyvu. Výstupom tohto procesu bude vypracovanie a predloženie správy o hodnotení. Následne bude proces pozostávať s následných krokov a to pripomienkovaním správy o hodnotení (vrátane verejnosti), verejným prerokovaním (otvoreným dialógom z verejnosťou), vypracovaním odborného posudku, vypracovaním záverečného stanoviska.

S pozdravom

starosta obce Ing. Ján Daňo


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka