Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte v Lehote pod Vtáčnikom

Správa o 25. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lehote pod VtáčnikomVytlačiť
 

ilustračné fotoVážené p. poslankyne, poslanci, spoluobčania.

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva je programovo orientované na plnenie úloh za tretí rok so vstupom do 4-tého, záverečného obdobia rokov 2014-2018. 25.februára 2016 sme v Obecnom zastupiteľstve schválili Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s postupným obsahovým napĺňaním tak, aby obec ani v tomto volebnom období v jednotlivých oblastiach v svojom rozvoji nezaostala. K tomuto smerovali plány práce Ocz a OcR, k tomu prebiehalo rokovanie všetkých 24. zasadnutí OcZ, 23. porád s poslancami k rokovaniam obecného zastupiteľstva, 28. rokovaní OcR, komisií OcZ, ZPOZ, k tomu boli orientované všetky spoločenské, záujmové a športové organizácie, kluby dôchodcov, Slovenský zväz zdravotne postihnutých a Červený kríž, a pre ich činnosť majú schválené v OcZ finančné zdroje z rozpočtu obce. Osobitná pozornosť bola venovaná našim požiarnikom, ako finančná tak i podpora spoločenského i celoobecného významu. V roku 2017 na ich aktivity bolo poskytnuté 10 256 € z toho na DHZ obce I. 3 850 € a DHZ obce II. 2 369 €, OHZ 4 037 €. DHZO I. je na základe svojich aktivít zaradený v rámci SR do B kategórie s ročnou dotáciou 3 000 € a DHZO II. do kategórie C SR s ročnou dotáciou 1 400 € mimo rozpočtu obce.

Pri týchto aktivitách a dosiahnutých výsledkoch i v roku 2017 sme sa opierali o dôveru v 6. volebných obdobiach to je na 24 rokov k voľbe starostu obce i k voľbe poslancov OcZ čo nám v každom volebnom období dávalo pozitívne impulzy za čo najúspešnejšiu realizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce najmä s dotáciou podielových daní, vlastných príjmov, v operatívnom prístupe k možnosti dotácií na projekty z environmentálneho fondu, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva školstva SR, štrukturálnych fondov EÚ, TSK a ďalších orgánov SR.

Len tak sme za 3 roky volebného obdobia, mohli ukončiť MŠ I, v MŠ II rozšíriť priestory o jednu triedu s príslušenstvom.

Týmto postupom uspokojujeme všetky žiadosti o umiestnenie vyše 100 našich najmladších spoluobčanov. Naše aktivity sa sústredili i do ďalších oblastí kde sme:

 • Prebrali repasované hasičské vozidlo.
 • Protipovodňový vozík s komplexnou vybavenosťou a rozšírili kamerový systém.
 • Stavebnou úpravou združeného objektu sme dotvorili Námestie SNP so získaním ďalších 15 nájomných cez Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Celkove sa za ostatné roky pomohlo skultúrniť bývanie v nájomných bytoch 167 rodinám.
 • Vnútornú rekonštrukciu Klubu dôchodcov v hornej časti obce.
 • Zateplili sme telocvične a kotolňu v základnej škole, palubovka v telocvičniach a tepelné čerpadlo pre základnú školu. To prispieva k plynulosti vyučovania v povinnej školskej dochádzke pre 320 žiakov.
 • Zrekonštruovali sme školský bazén.
 • Zrealizovali sme Rekonštrukciu pamätníka SNP.
 • Rekonštrukcia miestneho rozhlasu na bezdrôtový.
 • Rozšírenie separácie odpadu (plasty, sklo, papier) – rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v objeme 15 000 € z rozpočtu obce.
 • Oprava miestnych komunikácií 34 939,80 € z rozpočtu obce, Rozšírenie plynovodu na ulici Nová 6 678€ taktiež z rozpočtu obce.
 • Z nadácie PONTIS sa  vybudovala FIT plocha pri ZŠ.
 • Klub dôchodcov a jeho zateplenie.
 • Pasportizácia cintorínov v dolnej a hornej časti obce 3 080 € z rozpočtu obce.
 • Pasportizácia dopravného značenia obce 1 800 € taktiež z rozpočtu obce.

 

Za 3 roky tohto volebného obdobia sa obec zveľadila a skultúrnila o 1 454 000 €.

Tieto aktivity a ich prínos pre ďalší rozvoj obce sa realizoval pri nenarušenom chode obce, jej úradu s vybavovaním požiadaviek spoluobčanom pri, neprerušenej činnosti hasičstva, kultúry, školstva, športu, spoločenských a záujmových organizácií, klubov dôchodcov i organizácie zdravotne postihnutých, novo založenú organizáciu Červeného kríža a komisií obecného zastupiteľstva, kde sú všetci poslanci predsedovia jednotlivých komisií, ZPOZ-u a ďalších úloh súvisiacich s aktivitami Obecného zastupiteľstva a väčšiny poslancov. Tak ako v predchádzajúcich rokoch i v roku 2017 sme spoluobčanom nad 70 rokov poskytli k Vianočným sviatkom 1 975 € a 1 025 € sa poukázalo rodinám s chorými deťmi a rodinám sociálne odkázaným.

Rok 2017 sme uzatvorili so schváleným prebytkovým rozpočtom na rok 2018, s poďakovaním poslancom Obecného zastupiteľstva, ktorí za tri roky tohto volebného obdobia prispeli k jeho tvorbe a odsúhlaseniu, čím sa dal priestor k pokračovaniu v aktivitách vo všetkých oblastiach. Snahy o neodsúhlasenie rozpočtu a každoročne záverečných účtov by bolo znamenalo zastavenie ďalšieho rozvoja jednotlivých oblastí najmä v investičnom rozvoji, v športe, hasičstve, kultúre i v spoločenských organizáciách ako i v sociálnej oblasti. V takomto prístupe by musela obec v rozhodujúcich oblastiach zastaviť svoju činnosť.

Pri uvádzaní zrealizovaných vecných úlohách ako v roku 2017 a v predchádzajúcich dvoch rokoch tohoto volebného obdobia sme vychádzali z vlastného poznania potrieb občanov. I v tomto volebnom období vychádzame z ekonomickej stability či nestability v štáte s predvídavosťou prijímať rozhodnutia a predkladať ich k rozhodnutiu Obecného zastupiteľstva.

Naše nadobudnuté skúsenosti celoživotné a u niektorých poslancov a poslankýň i od vzniku samosprávy s poznaním očakávaných celospoločenských javov, ktoré sa historicky rozvíjajú, celospoločensky i v obecnej rovine mohla obec dosiahnúť úrovne porovnávajúcej sa s obcami v regióne, v SR i so zahraničím.

Programovo nasmerované rokovania obecných zastupiteľstiev i v roku 2017 v zmysle navrhnutých a poslancami schválených plánov práce a navrhovaných uznesení prispelo, že sme úspešne ukončili 3 roky tohoto volebného obdobia.

Sme 3 mesiace v poslednom roku volebného obdobia 2014-2018, v ňom v duchu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja i naďalej aktivizujeme a koordinujeme ekonomické, kultúrne, športové, celoobecné subjekty tak, aby bola maximálne využitá celoobecná prosperita v prospech udržateľného rozvoja obce.

Preto je potrebné naše úsilie v maximálnej miere zamerať:

 • Základnej a materským školám. Nejde tu len o investície, ale i o vytváranie priaznivých podmienok pre plynulosť vyučovania, s vyústením dobrej prípravy detí z materských škôl do vyšších ročníkov v základnej škole do stredných odborných a vysokých škôl.
 • Pokračovať v iniciatíve k schváleniu pripraveného projektu generálnej opravy MŠ II.
 • Na úpravu havarijného vstupu do základnej školy a jej oplotenia.
 • K uskutočneniu parkoviska pri cintoríne v hornej časti obce.
 • Pokračovať v rokovaní s vedením Poľno Vtáčnik k ulici Hájskej.
 • I naďalej pokračovať na rekonštrukcii multifunkčného ihriska pri základnej škole.
 • Ukončiť partizánsky bunker ako významný historický objekt z obdobia Slovenského národného povstania a II. svetovej vojny.
 • Predložiť žiadosť na rekonštrukciu Miestneho rozhlasu s investíciou na bezdrôtový rozhlas.
 • Vyvolať rokovanie s vedením COOP Jednota k ukončeniu fasády na obchode v hornej časti obce a skrášleniu jeho okolia a znovu urobiť rekonštrukciu schodišťa a jeho prestrešenie v supermarkete v dolnej časti obce, ktorý stráca na svojej kultúrnosti a nerobí dobré meno COOP Jednote.
 • Hľadať možnosti k realizácií tržnicových stánkov v okolí parkoviska pred poštou a v pripravených priestoroch pred domom kultúry v hornej časti obce.
 • Nedotiahnuté každoročné požiadavky obce Lehota pod Vtáčnikom vyúsťujú znovu k prejavu nespokojnosti adresovanej ku Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p.  i príslušnému ministerstvu.
 •  Neoddeliteľnou súčasťou práce úradu, OPS s.r.o. bolo, ostáva a s určitosťou bude i naďalej náročná práca v starostlivosti o zber domového odpadu. Náklady na zber za rok 2015 boli 115 631 €, za rok 2016 boli 108 687 €, za rok 2017 predstavovali 112 147 € . Za roky 2015 až 2017 je to spolu 336 465€ a príjmy za komunálny odpad od občanov predstavovali 227 927 €. To znamená, že 108 538 € dopláca obec na odvoz komunálneho odpadu pritom stúpajúcu úroveň majú žiadosti o zrušenie alebo zníženie platieb v dôsledku práce spoluobčanov mimo regiónu a SR. Je potrebné i túto oblasť zmapovať a prijať opatrenia k ustáleniu i tejto oblasti už v roku 2019.
 • V roku 2015 sme ukončili v obci skrášľovanie okrasnými drevinami. V tomto roku je potrebné pokračovať v súťaži v okolí bytoviek, rodinných domov, zdôstojňovaním bývania spoluobčanov skalkami i kvetinovou výzdobou okien, balkónov či oplotenia, potočných prechodov a ich zábradlia. V mesiaci apríl v tejto oblasti urobiť s občanmi zhodnotenie roku 2017.
 • Na najbližšom zasadnutí predložiť návrh na osadenie lavíc k oddychu v parkoch po obci a návrh na dotvorenie parku pri klube dôchodcov v hornej časti obce fontánovým systémom.
 • V zmysle obsahove schváleného kalendára kultúrno – spoločenských a športových podujatí intenzívne pracovať na jeho realizácií.
 • I naďalej venovať pozornosť speváckym kolektívom Dúbravanka a Bukovina najmä prijímaním mladšej generácie do týchto kolektívov a materiálnym dovybavením.
 • Zvyšovať kvalitu práce s knihou najmä s mládežou. Evidujeme v nej 9 015 kníh s obsahom prijateľným čitateľskej verejnosti. Súčasťou práce s knihou je prepojenie na naše deti, kde sa uskutočňujú práce s knihou s výpožičkou 1 050 kníh za rok 2017.
 • Kultúru skvalitňovať a obohacovať ju bohatou históriou a vedieť viac ako doposiaľ odovzdávať dianie v obci, najmä v okresných ale i celoslovenských mediach.
 • I naďalej venovať pozornosť k vítaniu Nového roka a vzniku SR, k MDŽ, k výročiam oslobodenia obce a k skončeniu II. svetovej vojny. Vítaniu 1. mája, Dňu matiek, k Medzinárodnému dňu detí, úcte k starším, SNP a okresnému podujatiu Jeseň je dar. V tomto roku budeme spájať sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda so 630. výročím I. písomnej zmienky Veľkej Lehoty.
 • Dávať i v závere volebného obdobia priestor športovým disciplínam. V roku 2017 sme postúpili do 5.ligy majstrovstiev vo futbale, čo si vyžaduje značné finančné prostriedky a náročnosť práce výboru OFK Baník. Máme za sebou 60. výročie hádzanej s dobrými skúsenosťami a výsledkami , kde je zapojená najmä naša mladšia generácia chlapcov a dievčat. Hádzanú a futbal naďalej skvalitňovať so zvýšenou pozornosťou orgánov obce.
 • Neprestať v pomoci ďalším športom, hasičskému športu, skvalitňovanie motoristického športu, šach, tenis, stolný tenis a k pokračovaniu v ročníkoch behu na Sekaniny s dobrou účasťou obce i reprezentáciou z okresu a okolia. Vďaka nadšencom horskej extrémnej cyklistiky sa absolvoval štvrtý ročník, uskutočnila sa súťaž v horskom cyklokrose na lyžiarskom vleku, ku všetkým športom bola a ostáva spoluorganizátorom či priamym organizátorom komisia športu a komisia detí a mládeže OcZ.

Vážené poslankyne, poslanci, spoluobčania.

Máme dobré podmienky v športových ihriskách, zrekonštruované telocvične v ZŠ a školský bázen. Máme na slovenskej špičke naše hasičstvo so s generálkovanou hasičskou zbrojnicou. Súčasne je potrebné v tomto roku bezodkladne doriešiť sociálne zariadenie hasičskej zbrojnice v hornej časti obce a jej technické vybavenie.

 • Popri týchto aktivitách venovať pozornosť sociálno –zdravotnej starostlivosti. Máme ročne v Ø 15 opatrovateliek s priemerným príjmom do rozpočtu obce ročne 20. tis. €, ale náklady obce na opatrovateľskú činnosť za 3 roky predstavujú 236 486 €. Cez TSK pomáhame v umiestňovaní spoluobčanov v domovoch sociálnej starostlivosti.
 • Sú zastabilizované zdravotnícke zariadenia v obci.
 • Evidujeme k 1.1. 2018  - 3 927 obyvateľov s trvalým bydliskom a takmer 70 obyvateľov s bydliskom prechodným čo je spolu takmer 4 tisíc obyvateľov, žiaľ i takých, ktorí nerešpektujú zákon prihlasovania sa k trvalému pobytu. Prichádzame tak o príjmy z podielových daní u 70 obyvateľov s prechodným bydliskom ročne 20 160 €.

K autorite obce i v roku 2017 prispel kolektív pracovníkov obce – úradu, Obecného podniku služieb s.r.o. K ďalšej činnosti OPS s.r.o. zvolať do konca apríla tohto roku Valné zhromaždenie za účasti zástupcov Termming a.s. a rokovať o možnostiach ďalšieho rozvoja OPS s.r.o..

Pokračovanie v starostlivosti  a riešení problémov spoluobčanov ostáva i naďalej, ako neoddeliteľná súčasť našej činnosti.

Pracovníci obce a OPS zvládajú časté novelizovanie zákonov, zákony o odpadoch, stavebný zákon, fakturačný systém, oblasť protokolu a pokladne, ekonomiku a administratívu, mzdovú oblasť, elektronizáciu, sociálnu a matričnú oblasť, oblasť sekretárky a sekretariátu obce, oblasť projektovej manažérky obce, u ktorej sú riešené denne náročné a úspešne zvládnuté projekty najmä z EU, ale i rezortov vlády SR, ďalej je to náročná oblasť v daňovom systéme, platba daní a miestnych poplatkov, ktoré sme za ostatných 11 rokov nezvýšili.

Sme stále aktívnym členom ZMOS, Hornej Nitry, v Združení pre rozvoj regiónu Horná Nitra, sme akcionárom v akciovej spoločnosti FIN M.O.S. a.s. Bratislava a v Stredoslovenskej vodohospodárskej spoločnosti. V dobrej spolupráci pokračujeme s policajnými orgánmi, súdom i prokuratúrou, pokračujeme v družobných stykoch s obcou Bludov v ČR, naša obec má dobrú spoluprácu s rezortmi vlády SR a jej bývalým predsedom p. Ficom s poďakovaním za všetko čo urobil aj v prospech regiónu a našu obec nevnímajúc, s Trenčianskym samosprávnym krajom a jeho pracovníkmi a s jeho predsedom p. Baškom s poďakovaním  za pomoc, ktorú dával v minulom volebnom období regiónu Horná Nitra i obci a takto sa nasmeroval i pre volebné obdobie 2017-2021, s krajskými úradmi, najmä s jeho krajským prednostom p. Stopkom, odborom školstva a pre bytovú politiku, ŽP s prepojením na príslušné ministerstvá a vládu SR i poslancov NR SR.  Dobre spolupracujeme s Obvodným úradom  a jeho prednostkou p. Sivákovou- Nemcovou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnou poisťovňou, odborom  životného prostredia, dopravou, s nemocnicou Bojnice, so správou katastra, pozemkovým úradom a s ďalšími orgánmi i podnikateľskými subjektami v regióne i mimo neho.

Vážené panie poslankyne, poslanci, vážení spoluobčania.

Záverom správy ďakujem za vykonanú prácu na prospech obce poslaneckému kolektívu, vám poslankyniam a poslancom, právnej zástupkyni obce, hlavnej kontrolórke p. Ing. Hajsterovej i predchádzajúcej hlavnej kontrolórke p. Ing. Uhliarovej za jej 17 ročnú činnosť. Každý poslanec je predseda komisii OcZ. Pán poslanec Ing. Daňo robí zástupcu starostu a má značný podiel na dosiahnutých úspechov v obci. Pani Klátiková už desaťročia pôsobí ako predsedníčka ZPOZ. Úprimné poďakovanie adresujem pracovníkom obce, (OcÚ), pracovníkom OPS s.r.o., vedeniu ZŠ a MŠ I a II, ich pedagogickému i nepedagogickému kolektívu za výchovu a vzdelávaniu našich detí, školským radám a poslancom v nich, členom komisií OcZ, ktoré realizujú množstvo vecných úloh, predstaviteľom a členom hasičských zborov za odvedenú prácu boli ste hasičské kolektívy všade, kde bolo  treba zasahovať, zachraňovať životy a majetok, nehľadiac na svoj čas i riziká pri ich zásahoch, speváckym kolektívom Dúbravanka a Bukovina, klubom dôchodcov, ktoré svojimi vystúpeniami najmä na celookresnom podujatí pod názvom Jeseň je dar príkladne reprezentujú našu obec, ale i na rôznych vystúpeniach v obci, na vlastných podujatiach v kluboch dôchodcov, s poďakovaním, vedeniu a členom spoločenských a záujmových organizácií, detskému divadelnému súboru Babland pod vedením p. Borkovej a vám, všetkým spoluobčanom, za Vašu podporu a pomoc všade, kde sme vás o to požiadali, osobitne za skrášľovanie obce i vašich domovov. Všetci máte svoj podiel na rozvoji obce, jej autorite i uznanie, ktoré sa jej pri rôznych príležitostiach dostáva.

Ďakovné listy, diplomy rezortov, ministrov vlády a, že je obec nositeľkou vyznamenania strieborným krížom Prezidenta SR II. Stupňa, to hovorí za všetko.

Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení spoluobčania.

Tento rok je rokom volebným. Budú sa konať komunálne voľby pravdepodobne v mesiaci november.

Nedovoľme, aby počas predvolebného súboja sa začali v našej obci šíriť nepravdy, hnev a nenávisť.

Prijmite, túto moju výzvu k tomu, aby sa blížiace komunálne voľby stali súťažou skutočne dobrých nápadov, možno nových myšlienok, preukazovaním toho, čo sa dosiahlo alebo čo sa ešte dosiahnuť chce.

Želám všetkým úspešné zavŕšenie roka 2018, želajme si aby naše požiadavky, projekty boli schválené, aby sme ich mohli i zrealizovať do volieb v tomto roku.

 

 

 

 

 

 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka