Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2

Hlavná kontrolórka obce

Ing. Amália Uhliarová

Ing.  Amália Uhliarová

Adresa: Jesenského 826/2 Lehota pod Vtáčnikom

E-mail: amalia.uhliarova@lehotapodvtacnikom.sk kontrolor@lehotapodvtacnikom.sk kontrolorka@lehotapodvtacnikom.sk

hlavná kontrolórka obce


 

 

 

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obec si môže zriadiť funkciu hlavného kontrolóra. Ten je súčasťou obecného úradu. O postavení a úlohách hlavného kontrolóra hovorí aj štatút obce z roku 2011 v čl. 40.


Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.


Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola dodržiavania VZN vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce....

 

Okrem samotnej kontrolnej činnosti vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Svoju činnosť plánuje podľa plánu prerokovaného v obecnom zastupiteľstve, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to obecné zastupiteľstvo požiada. O výsledkoch kontroly predkladá správy priamo obecnému zastupiteľstvu. 


Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach obecných komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 


 

Plány kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2016
 Plan_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_obce_na_rok_2016.pdf (189.2 kB) (189.2 kB)

 
Plán kontrol HK na rok 2015
 Plan_kontrol_HK_na_rok_2015.pdf (129.1 kB) (129.1 kB)

 
Položky 1-10 z 25

Materiály, ktoré predkladá hlavná kontrolórka obce

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_rok_2015.pdf (685.3 kB) (685.3 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za 1-3/2016
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_plneniu_rozpoctu_obce_za_1-3_2016.pdf (198.6 kB) (198.6 kB)

 
Príloha k správe z kontroly č. 6
 Priloha_k_sprave_z_kontroly_c_6.pdf (22.9 kB) (22.9 kB)

 
Správa z kontroly č. 6
 Sprava_z_kontroly_c_6.pdf (356.9 kB) (356.9 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_navrhu_rozpoctu_obce_na_rok_2016.pdf (200.1 kB) (200.1 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za 1-9/2015
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_plneniu_rozpoctu_obce_za_1-9_2015.pdf (200.1 kB) (200.1 kB)

 
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014
 Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_HK_za_rok_2014.pdf (759.8 kB) (759.8 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za I. polrok 2015
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_plneniu_rozpoctu_obce_za_I_polrok_2015.pdf (434.9 kB) (434.9 kB)

 
Správa z kontroly - Kontrola faktúry 130/2015, refakturácia materiálu a tovaru faktúrou OPS 2014116
 Sprava_z_kontroly_Kontrola_faktury_130-2015_refakturacia_materialu_a_tovaru_fakturou_OPS_2014-116.pdf (48.1 kB) (48.1 kB)

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce za 1-3/2015
 Stanovisko_hlavnej_kontrolorky_k_plneniu_rozpoctu_obce_za_1-3_2015.pdf (59.8 kB) (59.8 kB)

 
Položky 1-10 z 25

dnes je: 26.6.2017

meniny má: Adriána

webygroup
ÚvodÚvodná stránka